1. ÜLDSÄTTED

1.1. Sihtasutuse nimi on: Sihtasutus Väärtustades Elu.
1.2. Sihtasutuse Väärtustades Elu (edaspidi Sihtasutus) eesmärk on kriisirasedusega kaasnevaid probleeme ennetava ja neid lahendava tugisüsteemi arendamine ja varaline toetamine ning pereväärtuste propageerimine ühiskonnas.
1.3. Sihtasutuse soodustatud isikute ringi kuuluvad kriisiraseduse ohvrid – lapsed ja nende vanemad – ning juriidilised ja füüsilised isikud, kes soovivad anda oma panuse sihtotstarbelise tugisüsteemi ülesehitamiseks ja toimimiseks.
1.4. Sihtasutuse asutaja on Eesti Kirikute Nõukogu.
1.5. Sihtasutus hõlmab oma sihtotstarbelise tegevusega Eesti Vabariiki tervikuna.
1.6. Sihtasutuse asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.7. Sihtasutus on asutatud tähtajatult.
1.8. Sihtasutus juhindub oma tegevuses Põhiseadusest, Sihtasutuste seadusest, teistest Eesti Vabariigis kehtivatestõigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

2. Sihtasutuse Ülesanded

2. Oma eesmärgi täitmiseks Sihtasutus:
2.1. avab ülemaalise tugisüsteemi ülesehitamiseks erinevaid alaprogramme;
2.2. toetab majanduslikult ja organisatsiooniliselt vastavate alaprogrammide tegevust ja nendega seotud ürituste korraldamist;
2.3. toetab ühe alaprogrammina raseduskriisi nõustamise korraldamist tervishoiuasutuste juures;
2.4. annab nõu Sihtasutuse kompetentsi kuuluvates küsimustes;
2.5. korraldab sihtotstarbelisi uurimusi, konverentse ja seminare, koolituskursusi mittelitsentseeritud mahus, koolitusi koostöös riiklikult akrediteeritud õppeasutustega;
2.6. rakendab meetmeid valdkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks (sihtfondide asutamine, neisse raha kogumine ja väljamaksete tegemine);
2.7. edendab koostöövõrgustikku Eestis tegutsevate või tegutsemist alustavate samalaadsete eesmärkidega organisatsioonidega;
2.8. koostöös riigiasutuste ja asjaomaste organisatsioonidega toetab raseduskriisi (k.a abordieelse ja abordijärgse) nõustamise kui teenuse osutamise kvaliteetstandardi (vajadusel nõustaja kutsestandardi) väljatöötava toimkonna, samuti paikkondlikke tugisüsteeme (tugikeskuseid) ülesehitavate toimkondade moodustamist ning loob olemasolevate võimaluste piires igale toimkonnale tegevuseks vajalikud eeldused;
2.9. moodustab erinevate alaprogrammide täitmiseks toimkondi ja gruppe;
2.10. töötab välja iga alaprogrammi majandamise põhimõtted ning koostab nende alusel tulude-kulude koondeelarve;
2.11. toetab projektipõhise rahastajana (kui koostööleppes ei ole ette nähtud teisiti) nende juriidiliste ja füüsiliste isikute tegevusi, mis aitavad kaasa Sihtasutuse põhikirjas loetletud eesmärkide saavutamisele;
2.12. katab vajadusel soodustatud isikute transpordi, majutusega, toitlustusega, meditsiinilise teenindamisega ning valdkonnas tegutsevate spetsialistide (k.a väliskülalised) tegevuse ja vastuvõtuga seotud kulutused;
2.13. sõlmib riigiasutustega, Eesti Kirikute Nõukoguga ja teiste partneritega lepinguid, milledes sätestatakse osapoolte ühised eesmärgid ja koostöövaldkonnad;
2.14. sõlmib koostöölepinguid teiste organisatsioonide ja asutustega Eestis ja mujal maailmas;
2.15. taotleb vastavalt alaprogrammide eelarvele vajalikku eraldist riigieelarvest, rakendab meetmed sponsorvahendite kaasamiseks (sh fondidest jt. juriidilistelt isikutelt, samuti eraannetajatelt), korraldab heategevusfondi tegevust ja sihtotstarbelisi korjandusi;
2.16. tegeleb heategevusega;
2.17. annab välja stipendiume;
2.18. määrab tugisüsteemi korraldamises ja selle edaspidises tegevuses silmapaistnud isikutele tulemusliku töö eest tunnustusauhindu;
2.19. annab välja ja levitab õppematerjale, reklaammaterjale, trükiseid, brošüüre, audio- ja videokandjaid ning loob veebilehti oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
2.20. on rahvuslike ja rahvusvaheliste kristlike, heategevus- või haridusorganisatsioonide asutajaliige või liige;
2.21. asutab tugikeskuseid ja turvakodusid, koole ja laagreid õigusaktidega sätestatud korras;
2.22. arendab muid tegevusi, mis on kooskõlas õigusaktidega ja Sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkidega