Inimväärikusse

Võrdsus seaduse ees. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Õigus elule.
Meelevaldselt ei tohi kelleltki elu võtta.
Õigus riigi ja seaduse kaitsele.
Õigus olla kaitstud riigivõimu omavoli eest.
Õigus tervise kaitsele.
Õigus olla kaitstud vaba tahte vastaselt allutamise eest meditsiini- või teaduskatsetele.
Õigus olla kaitstud piinamise, julma või väärikust alandava kohtlemise või karistamise eest.
Õigus olla kaitstud au ja head nime teotamise eest.
Isiklikku vabadusse ja vastutusse
Vabadus eneseteostuseks.

Isikupuutumatus

Kohustus austada oma õiguste ja vabaduste kasutamisel teiste inimeste õigusi ja vabadusi ning järgida seadust.
Õigus vabadusele, hoolimata lepinguliste kohustuste täitmise suutlikkuse astmest.
Eesti rahvuse ja kultuuri jätkusuutlikusse
Perekonna kui rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna aluse väärtustamine.
Vanemate õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest.
Perekonna- ja eraelu puutumatus.
Abikaasade võrdsus seaduse ees.
Hoolekanne ühiskonna nõrgemate ja haavatavamate liikmete eest.

Õigusriik

Muud õigused, vabadused ja kohustused, mis tulenevad põhiseaduse mõttest või on sellega kooskõlas ja vastavad inimväärikuse ning sotsiaalse ja demokraatliku õigusriigi põhimõtetele.