Projekti „Mittetulundusühenduste ja KOV-ide vahelise koostöö arendamine ja tugevdamine SA Väärtustades Elu näitel, et muuta kättesaadavamaks perede elukvaliteeti toetavat ja lastele täisväärtuslikku elukeskkonda ning arengut võimaldavat avalikku teenust ning suurendada sotsiaalset sidusust kogukonnas“ peamiseks tegevuse eesmärgiks on muuta läbi avaliku ja kolmanda sektori koostöö kättesaadavamaks peredele mõeldud preventiivsed sotsiaalpsühholoogilisi toimetulekuoskuseid toetavad ja arendavad tugiteenused. Projekti laiem eesmärk on võimaldada lastele täisväärtuslikum kasvukeskkond läbi perede elukvaliteedi tõstmise. Projekt viiakse ellu koostöös kohalike omavalitsustega. Projekt toetab riiklikku perepoliitikat ja Sotsiaalministeeriumi poolt algatatud vanemahariduse ümarlaua tegevuse eesmärke. Projekti peamisteks tegevusteks on peresid toetava tugiteenuse, kognitiivkäitumuslikule paariteraapiale üles ehitatud PREP – paarisuhtekoolituse koolitussüsteemi arendamine neis maakondades, kellega koostöös on varem seda teenust juba pakutud ning uudse teenusena tegevuspiirkonna laiendamine maakondadesse, kuhu antud teenusega ei ole veel seni jõutud. Projekti otsene eesmärk on koostöös kohalike omavalitsustega ehitada üles finantsiliselt jätkusuutlik süsteem, mis tagab peredele pakutava teenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi. Peale projekti lõppu on võimalik selle tegevusi süsteemsemalt laiendada üle-eestiliseks.

15. septembril 2011 toimunud KÜSK nõukogu koosolekul otsustati toetada käesolevat projekti 6 188,59 euro ulatuses.

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Lisa kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.